Huishoudelijk regelement

        

1. Algemene bepalingen

 • Deelname aan wedstrijden en evenementen, (mede) georganiseerd door Paardensport Loevestein, geschiedt geheel op eigen risico;
 • Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen, toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of gedeeltelijk verhaald worden op het lid dat de schade heeft toegebracht;
 • De in het reglement genoemde bepalingen kunnen door het bestuur, indien noodzakelijk, worden gewijzigd of aangepast.

 

2. Bestuur


 • Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging;
 • Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of de overige bestuursleden dit nodig achten;
 • De leden worden op de hoogte gebracht van officiële mededelingen;
 • Ten minste 1 keer per jaar vindt er een ledenvergadering plaats.
 • Het bestuur behoudt te allen tijde het recht om een lidmaatschap te beëindigen bij ongehoord gedrag (met opgaaf van redenen) en het niet nakomen van de financiële verplichtingen;

 

 

3. Aanmelding en toelating lidmaatschap

 • Niet-leden kunnen zich aanmelden voor het lidmaatschap van de vereniging door een email of brief te sturen naar het secretariaat;
 • Het bestuur beslist over de toelating van leden;
 • Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar, dient de aanmelding naast door de betrokkenen zelf, tevens te worden ondertekend door een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger;
 • Het lidmaatschap wordt telkens met een heel jaar verlengd.
 • Afmelden van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk vóór 20 november van het lopende jaar bij het secretariaat. Ter illustratie: u wilt geen lid meer zijn in 2019, dan moet u dit vóór 20 november 2018 schriftelijk aan het secretariaat melden.

 

4. Algemene verplichtingen van de leden

 • Wijzigingen in adres en/of persoonsgegevens zo spoedig mogelijk door te geven aan de secretaris van de Rijvereniging;
 • Indien een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan worden bij de ingebrekestelling aanmaningskosten berekend á €40,- in overeenstemming met de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, indien:
 1. U niet heeft betaald binnen de gestelde termijn.
 2. U een betalingsherinnering heeft ontvangen.
 3. U niet hebt betaald binnen de gestelde termijn in de betalingsherinnering. De gestelde termijn zal in de regel 14 dagen zijn.

 

 • Indien een lid niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, wordt dit na de termijn van de ingebrekestelling tevens gemeld aan het KNHS. Er vindt een heffing plaats door de KNHS en er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de diensten van de KNHS.

 

5. Wedstrijden

 • Startpassen dienen zelf geregeld te worden bij de KNHS, evenals het doorgeven van wijzigingen;
 • Wedstrijduitslagen van individuele leden worden door de vereniging aan de plaatselijke en regionale dag- en weekbladen doorgemaild en/of op facebook geplaatst. Wil je jouw uitslagen vermeld hebben, stuur ze dan uiterlijk op zondagavond door naar het secretariaat o.v.v. naam, plaats, datum, klasse, punten e.d.;

 

 

6. Accommodatie

 • De nieuwe accommodatie aan de Verdrietweg is enkel bestemd voor leden van Paardensport Loevestein;
 • De tijden waarop gebruik mag worden gemaakt van de nieuw te realiseren rijbak zijn: Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 22:00 uur en in het weekend van 10:00 uur tot 18:00 uur, tenzij bestuur of huurder deze wijzigt. De wijziging vindt plaats per mail of post.
 • De rijbak van Dressuurstal Van Baalen is enkel toegankelijk voor de clublessen;
 • Eenieder ruimt de mest van zijn of haar paard op;
 • Eenieder ruimt zijn afval op;
 • Zowel tijdens de clublessen als daarbuiten gelden de reguliere voorrangsregels in de bak;
 • Diegene die ’s-avonds als laatste de bak verlaat, is er verantwoordelijk voor dat de verlichting wordt uitgeschakeld;
 • Laat geen rotzooi achter waar anderen zich aan kunnen storen;
 • Tijdens privélessen in de bak is het andere leden toegestaan om ‘vrij’ te rijden, met dien verstande dat men rekening houdt met elkaar;
 • Zowel tijdens de clublessen als daarbuiten wordt van iedereen verwacht dat hij of zij de gangbare fatsoensnormen en respect jegens elkaar in acht neemt en daarnaast niet zichzelf noch anderen in gevaar brengt door onverantwoordelijk of roekeloos gedrag;

 

 

7. Clublessen

 • De clublessen worden gegeven op de woensdagavonden van 19:00 uur tot 20:00 uur. Dit alles onder voorbehoud. Eventuele wijzigingen omtrent de lesdagen en -tijden worden doorgegeven in de groepsapp;
 • De ponylessen worden gegeven op zaterdag;
 • Bij slecht weer worden de lessen gegeven in de binnenbak van Dressuurstal Van Baalen;
 • Per clubles is er een maximum van vijf combinaties, zodat iedereen aandacht krijgt;
 • Indien er te weinig animo is, zal er tijdig (via de daarvoor opgerichte WhatsApp groep) een bericht worden verspreid dat de lestijden afwijken;
 • Bij verhindering aan de clubles dient de ruiter dit tijdig door te geven via de WhatsApp groep;
 • Paarden en pony’s mogen niet worden losgegooid of gelongeerd in de bak;
 • Voor €10,- kan er gebruik worden gemaakt van de paddock aan de Verdrietweg om te longeren (op het terrein van Arie van Baalen). Voor reserveringen en vragen hieromtrent dient contact te worden opgenomen met het secretariaat;
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft het bij elkaar passeren op de hoefslag voorrang (dus rechts houden);
 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft te allen tijde voorrang;
 • Combinaties mogen elkaar niet afsnijden bij het passeren, geef elkaar de ruimte;
 • Ieder lid mag deelnemen aan de wekelijkse clublessen, ongeacht zijn of haar niveau. Wel dien je je paard of pony dusdanig onder controle te hebben en te kunnen houden dat er geen gevaar voor jezelf of anderen kan ontstaan;
 • Deelname aan de clublessen, buitenritten en andere clubactiviteiten geschiedt volledig op eigen risico;
 • De instructrice bepaalt wat er tijdens de lessen wel of niet gebeurt. Indien zij dit nodig acht is zij gerechtigd om iemand uit de les te zetten of de toegang tot de bak te ontzeggen, op haar eerste verzoek dien je de bak direct te verlaten;
 • De instructrice is contactpersoon m.b.t. het wel/niet doorgaan van de clublessen. Lessen worden afgemeld als het weer erg slecht of gevaarlijk is (onweer, gladheid) of om de bodem van de bak niet onnodig te beschadigen (vorst/sneeuw of overmatige regenval);
 • Tijdens de clublessen wordt er niet ‘vrij’ gereden;
 • Tijdens de clublessen en alle andere door de club georganiseerde ritten is het verplicht dat alle ruiters en amazones een goedgekeurde veiligheidscap dragen;
 • De lessen worden betaald door middel van een strippenkaart;
 • Kijkers zijn bij de clublessen zijn van harte welkom. Wel worden zij verzocht ervoor te zorgen dat de les niet verstoord wordt en geen rommel wordt achtergelaten. Ook verzoeken wij kijkers zich te onthouden van onnodig of ongevraagd commentaar van welke aard dan ook; dit kan onbedoeld als zeer kwetsend worden ervaren.

 

Inloggen
paardensportloevestein.nl - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!